TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > Medyczne
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
KLAUZULA EDU 7 – ROZSZERZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ DELIKTOWĄ W ZWIĄZKU Z ODBYWANIEM PRAKTYK UCZNIOWSKICH
Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową „w ramach polisy A-A 338561” za czynności uczniów, studentów podejmowane w ramach praktyk uczniowskich / studenckich w zakładach pracy / uczelniach, z którymi szkoła / uczelnia podpisała porozumienie – umowę cywilnoprawną o prowadzenie praktyk zawodowych.
  • 50.000,00 PLN – na wszystkie zdarzenia w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez wszystkich studentów / uczniów odbywających czynności w ramach jednej praktyki uczniowskiej / studenckiej;
  • 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie w odniesieniu do jednego ucznia / studenta

Podlimit sumy gwarancyjnej:
Regulamin jest dostępny w sekcji do pobrania.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści