TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > Medyczne
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Przedmiotem ubezpieczenia (patrz par.3 OWU str. 4) jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z:
 • w wariancie B – wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.

Klauzula dodatkowa ubezpieczenia studentów w trakcie nauki w siedzibie szkoły, krajowych lub zagranicznych praktyk oraz niektórych czynności życia prywatnego.

 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna studenta za szkody wyrządzone osobom trzecim:
  1. w trakcie nauki w siedzibie szkoły,
  2. w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk,
  3. w mieniu uczelni w tym w związku z zakwaterowaniem studentów w domach studenckich,
  4. w mieniu podmiotu, w którym odbywa praktyki,
  5. wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
  6. powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów,
  7. w nieruchomości najmowanej od osób trzecich w celach mieszkalnych (z wyłączeniem nieruchomości osób bliskich tj. małżonka, osób pozostających w konkubinacie, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochy, teściów),
  8. w związku z posiadaniem i użytkowaniem roweru zgodnie z przeznaczeniem,
  9. w związku z amatorskim (rekreacyjnym) uprawianiem sportu rozumianym jako forma czynnego wypoczynku, stosowana dla przyjemności oraz w celu regeneracji sił psychofizycznych.
 2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 200 zł, a w przypadku szkód rzeczowych wyrządzonych poza Rzeczypospolitą Polską – 10% nie mniej niż 200 zł”.
 3. W § 3 ust. 5 w pkt 5) wykreśleniu ulegają słowa „oraz udzielania pierwszej pomocy”.
 4. W § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wystąpiły na terytorium całego świata.”
W § 4 w ust. 1 dodaje się pkt 15), pkt 16) w brzmieniu:
 1. „15) powstałych w związku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów rozumianym jako uprawianie sportu w ramach związków sportowych, kół, sekcji, klubów, ognisk, zespołów sportowych lub organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, a także – z racji przynależności do ww. organizacji – uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, konkursach, treningach, obozach kondycyjnych i szkoleniowych,
 2. 16) powstałych w związku z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka – rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie ze sprzętem specjalistycznym, sporty motorowe i motorowodne, wszelkie sporty powietrzne, heliskiing, skoki bungee, sporty walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, boks, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, myślistwo, jeździectwo, hokej na lodzie, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie, narciarstwo zjazdowe, futbol amerykański, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, baseball, rugby, jazda na czterokołowcach (quadach).”
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści