TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > Medyczne
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Ubezpieczenie NNW dla uczniów/słuchaczy
SUMA UBEZPIECZENIA 10 000 zł
SKŁADKA roczna od osoby 32,00 zł
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
Świadczenia podstawowe:
100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy 10 000 zł
100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 10 000 zł
100 % z tytułu śmierci w wyniku sepsy 10 000 zł
100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu - 100% sumy ubezpieczenia 10 000 zł
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia 100 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu - jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia 50 zł
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 25% sumy ubezpieczenia (max 200 zł za każdy ząb) 2 500 zł
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 25% sumy ubezpieczenia 2 500 zł
Świadczenia dodatkowe:
zwrot kosztów leczenia w tym koszty rehabilitacji do wysokościokreślonego limitu 2 000 zł
świadczenie z tytułu diety szpitalnej w wyniku NW 30 zł
śmierć w wypadku komunikacyjnym 2 700 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka 1 000 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym 1 700 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł
świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, kóra ma na utrzymaniu ucznia lub studenta, w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł
jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy 1 700 zł
Świadczenia Assistance w ramach składki podstawowej
(limit na każdy wypadek):
POMOC MEDYCZNA - wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej transport medyczny, wizyta pielęgniarki 2 000 zł
POMOC MEDYCZNA - organizacja procesu rehabilitacji do 500 zł na każdy wypadek 500 zł
POMOC REHABILITACYJNA - dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza 300 zł
POMOC REHABILITACYJNA - domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji dłuższej niż 2 dni 1 000 zł
POMOC PSYCHOLOGA na każdy wypadek dla każdej osoby uprawnionej 1 500 zł

LEKCJE PRYWATNE - (z wył.uczniów szkół policealnych)

- jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej
niż 10 dni od dnia wypadku, PZU organizuje i pokrywa nieszczęśliwy wypadek

- koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów (maksymalnie 2) wchodzących
w zakres programu nauczania szkoły

400 zł
zgłaszanie szkód
INFOLINIA PZU – 0801 102 102
lub www.pzu.pl
Jeżeli będziemy korzystać ze świadczeń Assistance kontaktujemy się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu (22) 505 15 15.
OCHRONA TRWA:
  • bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce i poza jej granicami (z wyjątkiem usług assistance),
  • bez względu na czas – ochrona 24 godziny na dobę przez cały rok.
Naszym ubezpieczeniem obejmujemy ryzyka związane z uprawianiem wszystkich dyscyplin sportu na zajęciach szkolnych i dodatkowych.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści