Ochrona Prawna dla Oświaty – dla członków NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Ochrona Prawna dla Oświaty – dla członków NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania

Ubezpieczenia > oferty > UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ NSZZ SOLIDARNOSC
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług Asysty Prawnej, związanych z wykonywaniem przez niego działalności zawodowej, a także z jego życiem prywatnym, w sprawach z zakresu:
 1. Wariant I A oraz II A
  1. prawa pracy;
  2. prawa ubezpieczeń społecznych;
  3. prawa karnego i wykroczeń;
  4. prawa konsumenckiego;
  5. prawa o ruchu drogowym;
  6. prawa spadkowego;
  7. prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  8. prawa administracyjnego;
  9. ustawy o systemie oświaty;
  10. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt niebezpieczny);
  11. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów;
  12. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych;
  13. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 2. Wariant I B oraz II B:
  1. prawa pracy;
  2. prawa ubezpieczeń społecznych;
  3. ustawy Karta nauczyciela;
  4. ustawy o systemie oświaty;
  5. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  6. prawa karnego i wykroczeń;
  7. prawa konsumenckiego;
  8. prawa autorskiego i własności intelektualnej;
  9. prawa o ruchu drogowym;
  10. prawa spadkowego;
  11. prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  12. prawa administracyjnego;
  13. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt niebezpieczny);
  14. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów;
  15. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych;
  16. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe i rozpoznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej według prawa polskiego.


Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści