Ochrona Prawna dla Oświaty – dla członków NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Ochrona Prawna dla Oświaty – dla członków NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania

Ubezpieczenia > oferty > UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ NSZZ SOLIDARNOSC
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest zapewnienie pokrycia niezbędnych kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego, związanych z wykonywaniem przez niego działalności zawodowej na zasadach określonych w niniejszej klauzuli, za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlegające jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
InterRisk zobowiązuje się w granicach wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia, ponieść niezbędne dla reprezentowania interesów prawnych Ubezpieczonego i udokumentowane koszty obejmujące:
 1. koszty postępowania przed sądem powszechnym, w tym:
  1. wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony
  2. koszty sądowe wszystkich instancji,
  3. koszty procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej (w tym również zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego);
 2. koszty postępowania administracyjnego:
  1. wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony
  2. opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  3. koszty sądowe w sprawach przed sądami administracyjnymi,
  4. koszty postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  5. koszty postępowania egzekucyjnego

Limit odpowiedzialności
Górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowi suma ubezpieczenia.
Jeżeli nie umówiono się inaczej suma ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe wynosi, w zależności od wyboru Ubezpieczającego:
 1. dla nauczycieli i pozostałych pracowników:
  1. Wariant I A: 5.000 zł,
  2. Wariant II A: 10.000 zł.
 2. dla dyrektorów, zastępców dyrektora i p.o. dyrektora:
  1. Wariant I B: 15.000 zł,
  2. Wariant II B: 30.000 zł.


Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści