IKZE - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

IKZE

Ubezpieczenia > oferty > IKZE
Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego
IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wprowadziła Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), umożliwiając założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2012 r. został poszerzony o nowy produkt.

W IKZE wprowadzono ulgę podatkową, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto. Co roku jest ustalany limit takich wpłat, w 2021 roku ustalono dwa limity:
  • 9466,20 zł dla wpłat przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
  • 6310,80 zł dla wpłat od pozostałych osób.
Wyjątek jeśli chodzi o limity kwotowe dotyczy osób małoletnich, które mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i tylko do wysokości tych dochodów. Co do zasady prawo do złożenia IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat.

Z kolei ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła korzystne zmiany w zakresie opodatkowania wypłat z IKZE dla oszczędzających. Wypłaty tego typu będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%. Opodatkowanie zwrotu środków z IKZE pozostawiono bez zmian - PIT według skali podatkowej.

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. IKZE można założyć niezależnie od IKE czy uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym.

Środki zgromadzone na IKZE można przenieść tylko do innej instytucji prowadzącej IKZE, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie tego typu konta. Ustawa nie przewiduje możliwości dokonania wypłaty transferowej np. na IKE lub do PPE.

Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego między instytucjami prowadzącymi IKZE,
a także wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji i bardzo proszę o kontakt: telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści