EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > InterRisk Grupowe
NNW EDU Plus  - SPECJALNA OFERTA GRUPOWA
dla uczniów Placówek Oświatowych na rok szkolny 2023/2024
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul
Telemedycyna
InterRisk za pośrednictwem Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem §14 ust. 4, koszt 12 e-konsultacji (czat internetowy, telekonferencja, wideokonferencja) internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ciągu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie e-konsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa. E-konsultacja trwa maksimum 15 minut. Usługa dostępna codziennie od godz. 8:00 do 22:00
Instrukcja jak skorzystać z usługi Telemedycyna
Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających komunikację w formie w jakiej prowadzona będzie konsultacja spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do OWU. Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.

Kroki postępowania:
 1. na stronie http://www.interrisk.pl – wybieramy:
 2. Rejestrujemy się podając:
   • adres mail,
   • ustalamy bezpieczne hasło,
   • imię, nazwisko, pesel i zakładamy konto.

Zakres świadczeń Telemedycyny nie obejmuje świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z lekarzem/osobą wykonującą zawód medyczny.
 • Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również omdlenie, atak epileptyczny, zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1) lit. h), pkt 2) lit. k) oraz pkt 3) lit. g) OWU;
 • Uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.
 • Koszty leczenia – związane z nieszczęśliwym wypadkiem poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie, leków przepisanych przez lekarza. Zwrot kosztów leczenia odbywa się tylko na podstawie oryginałów rachunków / faktur wystawionym imiennie na Ubezpieczonego (dziecko/ucznia).
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego pobytu w szpitalu, przy minimum 2-dniowym pobycie, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.
 • Pojazd – w rozumieniu OWU, na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro, samolot pasażerski licencjonowanych linii lotniczych, pasażerskie jednostki wodne – promy, statki morskie.
 • Brak uprawnień do prowadzenia roweru nie jest ograniczeniem odpowiedzialności InterRisk. Natomiast Ubezpieczeni w wieku do 10 lat po drogach publicznych powinni poruszać się pod opieką osoby dorosłej.
 • W przypadku pogryzienia przez psa – świadczenie wypłacane pod warunkiem, że pogryzienie przez psa wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej.

Pełne informacje w na temat zakresu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 18/04/2023 roku do pobrania TUTAJ
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści