DOGRYWKA EDU Plus - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

DOGRYWKA EDU Plus - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > Interrisk
Telemedycyna
InterRisk za pośrednictwem Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem §14 ust. 4, koszt 12 e-konsultacji (czat internetowy, telekonferencja, wideokonferencja ) internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ciągu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie e-konsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa. E-konsultacja trwa maksimum 15 minut.
Dla Rodziców
20% zniżka przy zakupie ubezpieczenia Ochrony prawnej w życiu prywatnym dla całej rodziny
Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń.
Instrukcja jak skorzystać z usługi Telemedycyna
Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających komunikację w formie w jakiej prowadzona będzie konsultacja spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do OWU. Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.

Kroki postępowania:
 1. na stronie http://www.interrisk.pl – wybieramy
  „Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu Plus”
 2. wybieramy lekarza: internistę, pediatrę lub dietetykaterminmetodę (telefon, czat, wideotelefon)
 3. podajemy numer polisy - EDU-A/P nr …….
 4. podajemy dane osobowe….

Zakres świadczeń Telemedycyny nie obejmuje świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z lekarzem/osobą wykonującą zawód medyczny.
Assistance EDU PLUS po nieszczęśliwym wypadku obejmuje działania z pomocą Centrum Assistance, tel. 24 h – (22) 575 25 25 następującą pomoc medyczną:
  1. wizyta lekarza Centrum Assistance - organizacja i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
  2. organizacja wizyty u lekarza specjalisty – organizacja wizyty w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego;
  3. wizyta pielęgniarki - na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
  4. dostawa leków – organizacja i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony;
  5. opieka domowa po hospitalizacji – jeśli Ubezpieczony przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin;
  6. transport medyczny - zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej;
  7. infolinia medyczna - zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania;
  8. indywidualne korepetycje - jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.

W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance EDU PLUS, Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Centrum Assistance pod numerem telefonu czynnym 24h: (22) 575 25 25 i przekazać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
 2. imię i nazwisko Ubezpieczonego;
 3. adres zamieszkania Ubezpieczonego;
 4. krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
 5. numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.
 • e-Rehabilitacja - organizacja i pokrycie kosztu wizyty wstępnej w Centrum e-Rehabilitacji lub domu Ubezpieczonego, wizyty kontrolnej i przeprowadzenia oceny stanu zdrowia i ustalenia ewentualnych dalszych potrzeb w zakresie rehabilitacji. Wizyta wstępna obejmuje: ocenę potrzeb rehabilitacji, instalacja systemu e-Rehabilitacji (aparatury sterująco-telemonitorującej) oraz wyjaśnienie jego funkcjonowania, codziennych sesji e-Rehabilitacji (czas trwania 0,5h) przez okres 30 dni (zdalny nadzór fizjoterapeuty).
 • Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: wizyt lekarskich z wyłączeniem wizyt stomatologicznych, zabiegów ambulatoryjnych, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie. Zwrot kosztów leczenia odbywa się tylko na podstawie oryginałów rachunków / faktur wystawionym imiennie na Ubezpieczonego.
 • Pakiet ONKO – świadczone przez InterRisk za pośrednictwem Centrum ONKO usługi obejmujące Drugą Opinię Lekarską Krajową oraz Telekonsultacje lekarskie specjalistyczne, pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednej z następujących rodzajów Poważnych Chorób: nowotworu złośliwego, cukrzycy typu I, niewydolności serca, niewydolności nerek, choroby autoimmunologicznej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Uraz narządu ruchu – powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku uraz narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale zgodnie z zaleceniem lekarza narząd ruchu został unieruchomiony z zastosowaniem środka medycznego (gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, kamizelki ortopedycznej);
 • Pojazd – w rozumieniu OWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro.
 • Brak uprawnień do prowadzenia roweru nie jest ograniczeniem odpowiedzialności InterRisk. Natomiast Ubezpieczeni w wieku do 10 lat po drogach publicznych powinni poruszać się pod opieką osoby dorosłej.

Pełne informacje w na temat zakresu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25 marca 2022 roku - do pobrania TUTAJ
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści