InterRisk - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

InterRisk

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Spokojny Rodzic
Spokojny Rodzic
Ochrona Prawna w życiu
prywatnym dla całej rodziny
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest zapewnienie pokrycia niezbędnych kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego, związanych z życiem prywatnym na zasadach określonych w niniejszej klauzuli, za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlegające jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
InterRisk zobowiązuje się w granicach wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia, ponieść niezbędne dla reprezentowania interesów prawnych Ubezpieczonego i udokumentowane koszty obejmujące:
koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, Sądem Najwyższym, sądem administracyjnym (w tym – Naczelnym Sądem Administracyjnym):
 1. wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony
 2. koszty sądowe wszystkich instancji,
 3. koszty procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej (w tym również zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego);
 4. koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego w toku postępowania sądowego ze skierowania sądu
 5. koszty poręczenia majątkowego, przewidzianego w prawie karnym dla uniknięcia tymczasowego aresztowania, do wysokości 50% sumy
 6. w odniesieniu do spraw rozpoznawanych przed sądem zagranicznym (o ile zakres ubezpieczenia obejmuje taką sprawę) – dodatkowo:
  1. koszty podróży Ubezpieczonego do sądu za granicą i z powrotem do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli konieczne jest jego stawienie się przed sądem w charakterze oskarżonego lub strony.
  2. koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony prawnych interesów Ubezpieczonego za granicą RP
 7. koszty postępowania administracyjnego – opłaty i koszty postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 8. koszty postępowania egzekucyjnego – w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tej samej osoby
Pełny opis na str. 5 OWU w paragrafie.

Limit odpowiedzialności
Górną granicę odpowiedzialności InterRisk stanowi wybrana suma ubezpieczenia.

Wybór Adwokata (bez zmian)
Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony lub reprezentowania jego interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Adwokat lub radca prawny, któremu Ubezpieczony udzielił pełnomocnictwa albo upoważnienia do obrony ponosi w stosunku do Ubezpieczonego wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia.

Wyłączenia
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego wyłączone są wypadki ubezpieczeniowe opisane są szczegółowo w OWU do pobrania.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści