EDU PLUS – PROMOCYJNY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
dla DZIECI, UCZNIÓW, MŁODZIEŻY
rok szkolny 2019/2020

Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 07 maja 2019 roku.

Ubezpieczający – Stowarzyszenie ProEdu
data rejestracji: 22-09-2017 r. KRS:0000695905, NIP: 7010717967, REGON: 368332091

Odpowiedzialność od 01.09.2019 r do 31.08.2020 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku, w tym wakacji, ferii (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.

 1. W ramach tej samej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, w wieku do 20 roku życia, tj. biorącym udział w:
  1. treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  2. treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
  3. podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.
 2. Bez zwyżki składki InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
  1. uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,
  2. biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego,
  3. rekreacyjnie uprawiającym sport.

 1. Możliwość objęcia programem zniżek w innych typach ubezpieczeń majątkowych:
  1. do 30% w polisach mieszkaniowych,
  2. 10% w ubezpieczeniach zdrowotnych,
  3. 5% w komunikacyjnych.
 2. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń.

Ubezpieczenie EDU Plus – OPCJA PODSTAWOWA

RODZAJ ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6
SKŁADKA roczna dla uczniów szkół 37 zł 46 zł 55 zł 64 zł 91 zł 101 zł
Linki bezpośrednie wariant 1 wariant 2 wariant 3 wariant 4 wariant 5 wariant 6
SKŁADKA roczna dla dzieci w wieku przedszkolnym 29 zł 36 zł 42 zł 48 zł 67 zł 73 zł
Linki bezpośrednie wariant 1 wariant 2 wariant 3 wariant 4 wariant 5 wariant 6
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU– suma ubezpieczenia.
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 100 % SU 15 000,00 zł 20 000,00 zł 25 000,00 zł 30 000,00 zł 45 000,00 zł 50 000,00 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku – 1% SU 1% – 150 zł 1% – 200 zł 1% – 250 zł 1% – 300 zł 1% – 450 zł 1% – 500 zł
Śmierć Ubezpieczonego w NW (w tym również zawał serca, udar mózgu) 100% SU 15 000,00 zł 20 000,00 zł 25 000,00 zł 30 000,00 zł 45 000,00 zł 50 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 50% głównej SU 7 500,00 zł 10 000,00 zł 12 500,00 zł 15 000,00 zł 22 500,00 zł 25 000,00 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU 4 500,00 zł 6 000,00 zł 7 500,00 zł 9 000,00 zł 13 500,00 zł 15 000,00 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU 4 500,00 zł 6 000,00 zł 7 500,00 zł 9 000,00 zł 13 500,00 zł 15 000,00 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 450,00 zł 500,00 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 10% SU 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 3 000,00 zł 4 500,00 zł 5 000,00 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 3 000,00 zł 4 500,00 zł 5 000,00 zł
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 450,00 zł 500,00 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 150,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 450,00 zł 500,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 100% dodatkowej SU 5 000,00 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od drugiego dnia pobytu, przy minimum 3 dniach pobytu) 1% SU za każdy dzień 50 zł za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 3 dnia) 1% SU za każdy dzień 50 zł za dzień
Poważne Choroby – 14 zachorowań zgodnie z OWU 2 000,00 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowych, wścieklizny jednorazowo 5 % SU 750,00 zł 1 000,00 zł 1 250,00 zł 1 500,00 zł 2 250,00 zł 2 500,00 zł
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem/piorunem jednorazowo 5% SU 750,00 zł 1 000,00 zł 1 250,00 zł 1 500,00 zł 2 250,00 zł 2 500,00 zł
Koszty operacji plastycznych po NW do 20% SU 1 000,00 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 20% SU, w tym na rehabilitację 500 zł 3 000,00 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW 0,1 % SU za każdy dzień 5 zł za dzień
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku *nie dotyczy żłobków i przedszkoli 500,00 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku NW 2 % SU 100,00 zł
ASSISTANCE EDU Plus Usługi zgodnie z OWU do 5 000 zł
Zwrot kosztów zakupu leków po wypadku zgodnie z OWU 500,00 zł

 • Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.
 • Koszty leczenia – związane z nieszczęśliwym wypadkiem poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie. Zwrot kosztów leczenia odbywa się tylko na podstawie oryginałów rachunków / faktur wystawionym imiennie na Ubezpieczonego (dziecko/ucznia).
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego pobytu w szpitalu, przy minimum 3-dniowym pobycie, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.
 • Pojazd – w rozumieniu OWU, na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro, samolot pasażerski licencjonowanych linii lotniczych, pasażerskie jednostki wodne – promy, statki morskie.
 • Brak uprawnień do prowadzenia roweru nie jest ograniczeniem odpowiedzialności InterRisk. Natomiast Ubezpieczeni w wieku do 10 lat po drogach publicznych powinni poruszać się pod opieką osoby dorosłej.
 • W przypadku pogryzienia przez psa – świadczenie wypłacane pod warunkiem, że pogryzienie przez psa wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej.

Assistance EDU PLUS po nieszczęśliwym wypadku obejmuje działania z pomocą Centrum Assistance
tel. 24 h – (22) 212 20 12 następującą pomoc medyczną:

 1. wizyta lekarza Centrum Assistance – organizacja i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
 2. organizacja wizyty u lekarza specjalisty – organizacja wizyty w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego;
 3. wizyta pielęgniarki – na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
 4. dostawa leków – organizacja i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony;
 5. opieka domowa po hospitalizacji – jeśli Ubezpieczony przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin; pomoc m.in obejmuje robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc w utrzymaniu czystości;
 6. transport medyczny – zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej,
 7. infolinia medyczna – zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania;
 8. indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku;
 9. pomoc informatyczna – świadczona za pośrednictwem InterRisk Kontakt, obejmującą zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego wskazanego przez InterRisk; ubezpieczony może wykorzystać 4 zgłoszenia w czasie trwania polisy na kilkanaście czynności lub usług specjalisty.
 10. pomoc rehabilitacyja – jeżeli Ubezpieczony, będąc pracownikiem placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ wypadkowi, w wyniku którego utracił zdolność do wykonywania pracy trwającą nieprzerwanie o najmniej 7 dni, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, Centrum Assistance InterRisk na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w doniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.

W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance EDU PLUS, Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Centrum Assistance pod numerem telefonu czynnym 24h: (22) 212 20 12 i przekazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
 2. imię i nazwisko Ubezpieczonego;
 3. adres zamieszkania Ubezpieczonego;
 4. krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
 5. numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

Pełne informacje w na temat zakresu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 07/05/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 07 maja 2019 roku do pobrania TUTAJ

InterRisk EDU Plus Zgłoszenie roszczenia

Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:

 1. Poprzez Internet: na stronie www.interrisk.pl wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia poprzez ikonkę „Zgłoś Szkodę – następnie ikonka „Internetowe zgłoszenie szkody” – dalej jako przedmiot szkody zaznaczamy „szkoda na osobie” – zapoznanie się z klauzulą informacyjną – jako rodzaj zdarzenia zaznaczyć należy „nnw z ubezpieczenia szkolnego”.
 2. Wysyłając skan dokumentów na adres mailowy: szkody@interrisk.pl
 3. Korzystając z INFOLINII: (22)  212 20 12.
 4. Wysyłając listem poleconym skompletowane dokumenty (wniosek o wypłatę roszczenia i kopie dokumentacji medycznej, oryginały rachunków/faktur za koszty leczenia) bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  ul. Noakowskiego 22
  00-668 Warszawa
  z dopiskiem „Roszczenie EDU”

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji

i bardzo proszę o kontakt:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel. (+48) 694 49 49 53 e-mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, mailowy
lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.