Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców

Ubezpieczenia > oferty > Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z usługami assistance, ochroną w obu wariantach nie są objęte koszty, które powstały m.in.:
  1. w wyniku działania umyślnego np. w wyniku przestępstwa, próby samobójstwa, samookaleczenia,
  2. pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu – o ile ubezpieczony miał wiedzę, że dany lek wpływa na zdolności psychomotoryczne lub wskazują na to informacje na opakowaniu lub w ulotce dołączonej do leku,
  3. pod wpływem środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
  4. podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
  5. czynnego udziału w bójce,
  6. uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawienia sportów lub wykonywania pracy fizycznej, a ochrona nie została rozszerzona o te czynności,
  7. w kraju, który jest krajem stałego pobytu ubezpieczonego (np. cudzoziemiec z kartą czasowego pobytu w Polsce zawiera umowę ubezpieczenia w wariancie KL, aby posiadać ochronę w zakresie kosztów leczenia w kraju swojego stałego pobytu podczas odwiedzin u rodziny),
  8. w wyniku leczenia zatruć alkoholem,
  9. w wyniku leczenia planowanego lub były celem podróży,
  10. wykraczają poza przywrócenie zdrowia do stanu, w którym Ubezpieczony może wrócić do Polski lub, w przypadku cudzoziemców, kraju swojego stałego pobytu.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Podróż (dla cudzoziemców) kosztów leczenie assistance zatwierdzonych uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. VIG nr 138 z dnia 2 listopada 2021roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 grudnia 2021 roku (zwane dalej OWU) oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści