Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiotem ubezpieczenia (patrz par.3 OWU str. 4) jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z:

 • w wariancie B – wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.


TU INTER Polska S.A
Zawód Medyczny: student/praktykant Suma gwarancyjna (€) na jedno i na wszystkie zdarzenia
Przy wypełnianiu wniosku online zalecane jest korzystanie z Mozilla lub Chrome.
Składka roczna 102,00 zł
OSOBY FIZYCZNE oraz PRAKTYKI ZAWODOWE nie będące PODMIOTEM LECZNICZYM, udzielające świadczeń zdrowotnych poza kontraktem NFZ – WARIANT B według § 3 ust. 1 OWU 12.500 / 25.000 (€)

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 71/2016 z dnia 25.10.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Gwarancja natychmiastowej pomocy prawnej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna ubezpieczony nie jest sam w trudnych sytuacjach! Wraz z radcami prawnymi Inter Polska pomaga wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy finanse klienta i zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.

 • Doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym
 • Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną.
 • Pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków.

Suma ubezpieczenia* 25.000 zł.

Ochrona Prawna w życiu zawodowym – wariant A podstawowy

 • Ochrona przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w sprawach zawodowych – w tym naruszenie praw i dóbr osobistych pacjenta
 • Wsparcie w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym
 • Ochrona prawna postępowaniu pozasądowym – w tym mediacyjnym
 • Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ i ZUS
 • Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną wsparcie

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 44/2017 z dnia 24.10.2017 r. – do pobrania TUTAJ

* W ramach Sumy ubezpieczenia INTER Polska pokrywa koszty ochrony prawnej do wysokości limitów określonych § 4 ust. 1 ww. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

W ramach tego ubezpieczenia zapewniona jest refundacja kosztów:

 • badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW
 • kuracji antyretrowirusowej w przypadku zakażenia
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zakażenia


Wariant A – świadczenia związane z przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW.
Rodzaj świadczenia Wariant A – I
Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 1 500
Koszt leków antyretrowirusowych HIV 3 500
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 10 000

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrona HIV/WZW zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 69/2015 z dnia 22.12.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek zakażenia wirusem HIV lub WZW przed rozpoczęciem się okresu ubezpieczenia.

Klauzula dodatkowa ubezpieczenia studentów w trakcie nauki w siedzibie szkoły, krajowych lub zagranicznych praktyk oraz niektórych czynności życia prywatnego

 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna studenta za szkody wyrządzone osobom trzecim:
  1. w trakcie nauki w siedzibie szkoły,
  2. w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk,
  3. w mieniu uczelni w tym w związku z zakwaterowaniem studentów w domach studenckich,
  4. w mieniu podmiotu, w którym odbywa praktyki,
  5. wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
  6. powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów,
  7. w nieruchomości najmowanej od osób trzecich w celach mieszkalnych (z wyłączeniem nieruchomości osób bliskich tj. małżonka, osób pozostających w konkubinacie, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochy, teściów),
  8. w związku z posiadaniem i użytkowaniem roweru zgodnie z przeznaczeniem,
  9. w związku z amatorskim (rekreacyjnym) uprawianiem sportu rozumianym jako forma czynnego wypoczynku, stosowana dla przyjemności oraz w celu regeneracji sił psychofizycznych.
 2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 200 zł, a w przypadku szkód rzeczowych wyrządzonych poza Rzeczypospolitą Polską – 10% nie mniej niż 200 zł”.
 3. W § 3 ust. 5 w pkt 5) wykreśleniu ulegają słowa „oraz udzielania pierwszej pomocy”.
 4. W § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wystąpiły na terytorium całego świata.”
 5. W § 4 w ust. 1 dodaje się pkt 15), pkt 16) w brzmieniu:
  1. „15) powstałych w związku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów rozumianym jako uprawianie sportu w ramach związków sportowych, kół, sekcji, klubów, ognisk, zespołów sportowych lub organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, a także – z racji przynależności do ww. organizacji – uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, konkursach, treningach, obozach kondycyjnych i szkoleniowych,
  2. 16) powstałych w związku z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka – rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie ze sprzętem specjalistycznym, sporty motorowe i motorowodne, wszelkie sporty powietrzne, heliskiing, skoki bungee, sporty walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, boks, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, myślistwo, jeździectwo, hokej na lodzie, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie, narciarstwo zjazdowe, futbol amerykański, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, baseball, rugby, jazda na czterokołowcach (quadach).”


Ubezpieczenie NNW dla uczniów/słuchaczy
SUMA UBEZPIECZENIA 10 000 zł
Przy wypełnianiu wniosku online zalecane jest korzystanie z Mozilla lub Chrome.
SKŁADKA roczna od osoby 30,00 zł
ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
Świadczenia podstawowe:
100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy 10 000 zł
100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki 10 000 zł
100 % z tytułu śmierci w wyniku sepsy 10 000 zł
100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu – 100% sumy ubezpieczenia 10 000 zł
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia 100 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu – jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia 50 zł
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 25% sumy ubezpieczenia (max 200 zł za każdy ząb) 2 500 zł
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 25% sumy ubezpieczenia 2 500 zł
Świadczenia dodatkowe:
zwrot kosztów leczenia w tym koszty rehabilitacji do wysokościokreślonego limitu 2 000 zł
śmierć w wypadku komunikacyjnym 1 300 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka 1 000 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym 1 000 zł
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca 1 000 zł
świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, kóra ma na utrzymaniu ucznia lub studenta, w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł
jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy 1 100 zł
Świadczenia Assistance w ramach składki podstawowej
(limit na każdy wypadek):
POMOC MEDYCZNA – wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej transport medyczny, wizyta pielęgniarki 2 000 zł
POMOC MEDYCZNA – organizacja procesu rehabilitacji do 500 zł na każdy wypadek 500 zł
POMOC REHABILITACYJNA – dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza 300 zł
POMOC REHABILITACYJNA – domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji dłuższej niż 2 dni 1 000 zł
POMOC PSYCHOLOGA na każdy wypadek dla każdej osoby uprawnionej 1 500 zł
LEKCJE PRYWATNE – (z wył.uczniów szkół policealnych)

– jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej
niż 10 dni od dnia wypadku, PZU organizuje i pokrywa nieszczęśliwy wypadek

– koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów (maksymalnie 2) wchodzących
w zakres programu nauczania szkoły

400 zł

zgłaszanie szkód
INFOLINIA PZU – 0801 102 102
lub www.pzu.pl

Jeżeli będziemy korzystać ze świadczeń Assistance kontaktujemy się z Centrum Alarmowym pod numerem telefonu (22) 505 15 15.

OCHRONA TRWA:

 • bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa w Polsce i poza jej granicami (z wyjątkiem usług assistance),
 • bez względu na czas – ochrona 24 godziny na dobę przez cały rok.

Naszym ubezpieczeniem obejmujemy ryzyka związane z uprawianiem wszystkich dyscyplin sportu na zajęciach szkolnych i dodatkowych.

KLAUZULA EDU 7 – ROZSZERZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ DELIKTOWĄ W ZWIĄZKU Z ODBYWANIEM PRAKTYK UCZNIOWSKICH

Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową „w ramach polisy A-A 338557” za czynności uczniów, studentów podejmowane w ramach praktyk uczniowskich / studenckich w zakładach pracy / uczelniach, z którymi szkoła / uczelnia podpisała porozumienie – umowę cywilnoprawną o prowadzenie praktyk zawodowych.

Podlimit sumy gwarancyjnej:

 • 50.000,00 PLN – na wszystkie zdarzenia w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez wszystkich studentów / uczniów odbywających czynności w ramach jednej praktyki uczniowskiej / studenckiej;
 • 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie w odniesieniu do jednego ucznia / studenta