IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wprowadziła Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), umożliwiając założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2012 r. został poszerzony o nowy produkt.

W IKZE wprowadzono ulgę podatkową, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto. Co roku jest ustalany limit takich wpłat, w 2015 roku wynosi on 4750,80 zł.

Wyjątek jeśli chodzi o limity kwotowe dotyczy osób małoletnich, które mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i tylko do wysokości tych dochodów. Co do zasady prawo do złożenia IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat.

Z kolei ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła korzystne zmiany w zakresie opodatkowania wypłat z IKZE dla oszczędzających. Wypłaty tego typu będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%. Opodatkowanie zwrotu środków z IKZE pozostawiono bez zmian – PIT według skali podatkowej.

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. IKZE można założyć niezależnie od IKE czy uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym.

Środki zgromadzone na IKZE można przenieść tylko do innej instytucji prowadzącej IKZE, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie tego typu konta. Ustawa nie przewiduje możliwości dokonania wypłaty transferowej np. na IKE lub do PPE.
Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego między instytucjami prowadzącymi IKZE, a także wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego zwolnione są z opodatkowania.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje:

  1. na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych;
  2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

Oszczędzający może w umowie o prowadzeniu IKZE wskazać osobę, która w przypadku jego śmierci będzie uprawniona do rozporządzania jego środkami zgromadzonymi na IKZE (dziedziczność).

W takim przypadku, wypłata środków zgromadzonych na IKZE przez zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej. Podlega ona wówczas zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce10%. Jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze w stosunku do poprzednio obowiązujących stawek 18 % i 32 % czy 19% dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym.

Oto podsumowanie korzyści wynikających z zawarcia IKZE:

  1. ulga podatkowa – w 2015 r. można odliczyć odliczyć nawet 1520,50 pln;
  2. w przypadku wspólnego rozliczania się współmałżonków – możliwość podwojenia ulgi podatkowej;
  3. dowolna częstotliwość i wysokość wpłat na IKZE;
  4. cel inwestycji – oszczędzanie na dodatkową emeryturę lub inne cele średnio i długookresowe, alternatywa dla lokaty;
  5. dziedziczenie środków – w przypadku przedwczesnej śmierci Oszczędzającego uposażony otrzymuje je na preferencyjnych warunkach;
  6. prosta i czytelna struktura kosztów
0